LIVSLØP

26 fotografer møter 26 beboere på Paulus Sykehjem i Oslo. Sammen skaper de øyeblikk fra livet. Sammen setter de fokus på levd liv, livsløp og verdig alderdom. Et langt liv består av en lang rekke hendelser; små og store øyeblikk. Mange av disse øyeblikkene er fotografert. Noen av disse øyeblikkene er med i Livsløp-utstillingen.

Verdighet handler om å bli sett, som den man er og som den man har vært.

 

På Attendo Paulus Sykehjem er det viktig at personalet blir kjent med nye beboere, og livet de har levd før de kom til sykehjemmet. “Min historie” er et hjelpemiddel som brukes aktivt for at personalet skal bli kjent med nye mennesker som kommer hit. Dette legger til rette for individuell omsorg – og en best mulig alderdom, på sykehjemmet.

Å bla tilbake i livet, i et album, finne øyeblikk, et bilde, som forteller om levd liv, er en måte å bli kjent med en ny beboer.
Utstillingen “Livsløp” samler mange øyeblikk, bilder fra beboeres liv og setter disse sammen med et bilde fra nåtid – tatt av en profesjonell fotograf.

Vårt mål er at alle disse historiene til sammen bokstavlig talt skal gi et større bilde på et langt liv og alderdom. Og som betrakter vil du kunne se den gamle gjennom fotografiske minner – og få et innblikk i mange liv. Til sammen blir dette en opplevelse med  fokus på levd liv og en verdig alderdom.

Prosjekt Livsløp inkluderer alle som bor på et sykehjem, deres pårørende og alle som jobber på sykehjemmet på en positiv og interessant måte.

Vi ser på selve prosessen med å finne frem til fotografiene og historiene, som like viktig som selve fotoutstillingen som startet på Oslo Museum/Bymuseet 13.juni – 1.september 2013 – og som skal være på Bogstad Gård fra 28-mai – 29.september 2014.

Vi synes også de gamle fotografiene er like viktig som de nye portrettene tatt av anerkjente fotografer (se listen under her).

Livsløp involverer mange; i tillegg til å løfte den enkelte sin historie fram, er fotografering av beboerne en aktivitet, både for beboer, avdelingen vedkommende bor på, for personalet – og noen ganger også de pårørende.

Utvalgte fotografer

Vi ønsker oss bredde i det fotografiske uttrykket og har derfor invitert fotografer med forskjellig bakgrunn; fotojournalister, portrettfotografer og kunstfotografer.
Vårt utvalg er tatt på bakgrunn av at vedkommende har gjort seg bemerket gjennom sitt fotografiske og/ eller kunstneriske formspråk, men også på bakgrunn av vedkommendes etiske holdninger og hvordan dette vises i tematikken i verker som er publisert tidligere. Engasjement, entusiasme, verdighet og menneskerettigheter er nøkkelord for vårt Livsløp-prosjekt.

Fotografer som er med:

EIVIND H. NATVIG

MARIE SJØVOLD

KARIN BEATE NØSTERUD

ED KASHI

MARCUS BLEASDALE

AGNETE BRUN

JOHAN BRUN

MORTEN BRUN

PETER DENCH

JETON KACANIKU

JO STRAUBE

TORE BERNTSEN

ANNE VALEUR

JULIE SANDBERG

BO MATHISEN

JON TERJE HELLGREN HANSEN

ANNEMOR LARSEN

LINDA BOURNANE ENGELBERTH

MONICA LARSEN PETER DENCH

JONAS BENDIKSEN

SIGURD FANDANGO

ESPEN RASMUSSEN

TRYGVE INDRELID

ELIN HØYLAND

KARI W. VIERLI

MARGARETH M DE LANGE

KADIR VAN LOHUIZEN

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Geir Hansen kan nåes på e-post:

geir.hansen@attendo.no,  mobil: +47 90 93 12 18

Prosjektgruppen:
Geir Hansen (Prosjektleder).
Ingeborg Selnes (Kulturleder, Attendo Paulus Sykehjem).
Karin Beate Nøsterud,Fotograf.
Julie Sandberg,Fotograf.
Tore Berntsen, Kreativ Partner, Visualdays.

Prosjektet er støttet av Utviklingssenteret for Sykehjem, Oslo og Stiftelsen Fritt Ord.

 

26 photographers meet 26 residents at the Paulus Nursing Home in Oslo. Together they create moments from life. Together they place the focus on lives lived, life’s course, and a dignified old age. A long life comprises a lengthy series of events: big and small moments. Many of these moments are photographed. Some of these moments are featured in the Lifecourse exhibition.

Dignity is about being seen for who one is, and for who one once was.

At Attendo’s Paulus Nursing Home it is important that the staff are familiar with new residents, and the life that they have lived before coming to the nursing home. “My Story” is a tool that is actively used to allow staff to familiarise themselves with the new arrivals. This allows for individual care – and the best possible old age at the nursing home.

 

Scrolling back through life in an album, finding moments, a picture, that tell the story of a life lived, is one way of getting to know new residents.

The exhibition “Lifecourse” gathers together many moments, pictures from the residents’ lives, and puts these together with a picture from the present – taken by a professional photographer.

 

Our goal is that together all these stories literally give a bigger picture of long life and old age. And as a viewer you will be able to see the elderly person through their photographic memories and gain an insight into many lives. Altogether this will be an experience focussing on lives lived and a dignified old age.

 

The Lifecourse project includes everyone who lives in a nursing home, their loved ones, and everyone working at the nursing home in a positive and interesting way.

 

We consider the actual process of finding photographs and the stories is just as important as the exhibition itself, which was first shown at the City Museum within Oslo Museum between 13 June – 1 September 2013, and will be at Bogstad Gård from 28 May until 29 September 2014.

 

We also think that the elderly people’s photographs are just as important as the new portraits taken by renowned photographers (see list below).

 

Lifecourse involves a lot of people: in addition to highlighting the personal story of the individual, taking photographs of the residents is an activity for the residents, the section they live in, for the staff – and sometimes even for their families.

 

Selected photographers

 

We want breadth in the project’s photographic expression and have therefore invited photographers with a multitude of backgrounds: photo journalists, portrait photographers, and artistic photographers.

Our selection is based on those we have chosen having made a name for themselves through their photographic and/or artistic style, but is also based on the background of their ethical beliefs and how this is shown thematically in their previously displayed works. Commitment, enthusiasm, dignity, and human rights are the key words for our Lifecourse project.

 

Photographers who are part of the project:

 

EIVIND H. NATVIG

 

MARIE SJØVOLD

 

KARIN BEATE NØSTERUD

 

ED KASHI

 

MARCUS BLEASDALE

 

AGNETE BRUN

 

JOHAN BRUN

 

MORTEN BRUN

 

PETER DENCH

 

JETON KACANIKU

 

JO STRAUBE

 

TORE BERNTSEN

 

ANNE VALEUR

 

JULIE SANDBERG

 

BO MATHISEN

 

JON TERJE HELLGREN HANSEN

 

ANNEMOR LARSEN

 

LINDA BOURNANE ENGELBERTH

 

MONICA LARSEN PETER DENCH

 

JONAS BENDIKSEN

 

SIGURD FANDANGO

 

ESPEN RASMUSSEN

 

TRYGVE INDRELID

 

ELIN HØYLAND

 

KARI W. VIERLI

 

MARGARETH M DE LANGE

 

KADIR VAN LOHUIZEN

 

 

 

Contact details

 

Project manager Geir Hansen can be reached by email:

 

geir.hansen@attendo.no,  mobile: +47 90 93 12 18

 

The project group:

Geir Hansen (Project Manager).

Ingeborg Selnes (Cultural Manager at the Paulus Nursing Home)

Karin Beate Nøsterud, Photographer.

Julie Sandberg, Photographer.

Tore Berntsen, Creative Partner, Visualdays.

 

The project is supported by the Centre for Development of Institutional and Home Care Services, Oslo and the Fritt Ord Foundation.